Kirjoittajakutsu teemanumeroon ”Oppiminen ja opetus uudessa kestävässä maailmassa” (4/2021)

Ammatillista koulutusta niin korkeakouluissa kuin toisella asteella on uudistettu valtavien muutospaineiden alla. Koulutuksissa on reagoitu muun muassa digitalisaation ja muuttuvan työelämän vaatimuksiin. Kestävä kehitys, edellytys elinolosuhteiden turvaamiseksi maapallolla, on koulutuksen kehitystyössä jäänyt vähälle huomiolle. Kuitenkin kestävän tulevaisuuden ja elämäntavan rakentaminen edellyttää kykyä tarkastella ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia kysymyksiä yhdessä.

Tutkimukset osoittavat, että kestävä kehitys on mainittu lähinnä koulutuksen yleisissä tavoitteissa, mutta opetuksessa ja käytännön toiminnassa sen rooli on ollut vähäinen. Erityisesti ilmastonmuutoksen ja ympäristökysymysten tulisi olla entistä tärkeämmässä roolissa opetuksessa ja sen suunnittelussa sekä arjen toiminnassa kampuksilla. Esimerkin ja tekemisen kautta hyvät käytänteet tulevat tutuiksi ja todeksi opiskelijoille ja henkilöstölle. Elinkeinoelämä vaatii ammatillisilta oppilaitoksilta ja korkeakouluilta monipuolisia osaajia ratkomaan yritysten kestävyyshaasteita. Suomi pyrkii hiilineutraaliksi nopeasti ja varsinkin ilmasto-osaajien koulutuksella alkaa olla kiire.

Kestävä kehitys ja ilmastoymmärrys ovat osaamisaluetta, jota koulutuksessa on välttämätöntä painottaa entistä enemmän. Opetushallituksen teettämän Osaaminen 2035-raportin mukaan selvästi tärkeimmäksi geneeriseksi eli yleiseksi, alasta riippumattomaksi osaamiseksi nousi kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus. Kestävä kehitys nähtiin tulevaisuuden haasteena, joka ilmiönä ajaa jopa digitalisaation edelle.

Tähän Ammattikasvatuksen aikakauskirjan teemanumeroon kutsutaan tutkimus- ja katsausartikkeleita sekä puheenvuoroja oppimisesta ja opetuksesta kestävän tulevaisuuden näkökulmasta. Artikkelien toivotaan liittyvän aiheeseen laajasti eri näkökulmista painottaen erityisesti kestävän kehityksen ja ennakoinnin osaamista koulutuksen tavoitteina ja/tai kestävän kehityksen edistämistä digitaalisten ratkaisujen kautta.
Teemanumeron artikkelien kielenä voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Artikkeleiden sisällöt voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:

– Kestävän kehityksen osaaminen ja opetus ammatillisissa perustutkinnoissa
– Kestävän kehityksen osaaminen ja opetus korkeakoulutuksessa
– Ilmastokasvatus ammatillisessa koulutuksessa
– Kestävän kehityksen osaaminen osana ennakointiosaamista
– Koulutuksen digitalisaatio kestävän kehityksen edistämiseksi

Teemanumeroon valituksi tulleiden artikkeleiden tutkimusta suositellaan esitettävän vuoden 2021 AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä 11.-12.11.2021, jonka teema on ”Käytäntölähtöinen pedagogiikka kestävän kehityksen tietojen, taitojen ja asenteiden edistäjänä”

Ammattikasvatuksen aikakauskirja on Julkaisufoorumin (JUFO) 1-tason tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu. Lehti noudattaa referee-artikkeleiden osalta vähintään kahden lehdestä riippumattoman vertaisarvioitsijan menettelyä (blind review).

Teemanumeron toimittavat Mauri Kantola (Turku AMK), Taru Konst (Turku AMK), Juulia Lahdenperä (HAMK), Mervi Friman (HAMK), Liisa Postareff (HAMK), Satu Hakanurmi (Turun yliopisto) ja Jani Siirilä (Haaga-Helia, AOKK).

Toimitusprosessin aikataulu:

Ehdotukset artikkeleiksi lähetetään 31.1.2021 mennessä osoitteeseen jani.siirila@haaga-helia.fi

Ehdotuksessa tulee olla:

– otsikko
– lähdeviittaukset APA7-tyylin mukaisesti
– kirjoittajien nimet ja yhteystiedot, yhteyshenkilönä toimiva kirjoittaja (’corresponding author’) alleviivattuna
– enintään 500 sanan mittainen abstrakti tekstin sisällöstä
– lähdeluettelo

Yhteyshenkilönä toimivalle kirjoittajalle lähetetään palaute 18.2.2021 mennessä.

Hyväksyttyjen abstraktien pohjalta kirjoitetut artikkelit lähetetään osoitteeseen jani.siirila@haaga-helia.fi 30.5.2021 mennessä.

Kirjoitusohjeet:

Lehti noudattaa tarkasti APA:n mukaisia tieteellisen kirjoittamisen ohjeita. Tarkemmat lehden ohjeet voi katsoa verkkosivulta: https://akakk.fi/ohjeita-kirjoittajille/

Kysy lisää: jani.siirila@haaga-helia.fi

Julkaistu: 7.12.2020

Ammattikasvatuksen aikakauskirja