Ohjeita kirjoittajille

Voit tarjota artikkelisi julkaistavaksi Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa ottamalla yhteyttä toimituksen sähköpostiosoitteeseen akakk@ottu.fi. Ennen kuin lähetät tekstisi, varmistathan sen noudattavan tällä sivulla esiteltyjä kirjoittajaohjeita.

Sisällys

Julkaistavat sisällöt ja ilmestymisajankohdat

Ammattikasvatuksen aikakauskirja julkaisee ammattikasvatuksen ja -koulutuksen teoriaa ja käytäntöä käsitteleviä vertaisarvioituja (”referee”) ja vertaisarvioimattomia (”ei-referee”) tiedeartikkeleita, puheenvuoroja, haastatteluja ja kirjallisuusarviointeja. Kirjoitukset voivat olla joko suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Vuosittain ilmestyy neljä painettua numeroa, joiden rinnalla voidaan julkaista yksittäisiä digitaalisia erikoisnumeroita. Lehtinumerot voivat olla ajankohtais- tai teemanumeroita. Teemanumeroille on nimetty erilliset teemanumerotoimittajat. Voit tarkistaa numerokohtaiset aikataulu- ja toimittajatiedot täältä.

Lehden embargo eli julkaisuviive on 1 kuukausi. Pääkirjoitus ja sisällysluettelo julkaistaan Journal.fi-sivustolla lehden painoversion ilmestyttyä ja artikkelit julkaistaan vapaasti luettavaksi embargon päätyttyä.

Aineiston lähettäminen toimitukselle

Kirjoitukset sekä niihin liittyvät kuvat, kuviot ja taulukot tulee lähettää sähköpostilla lehden toimitukseen akakk(at)ottu.fi tai – jos kyseessä on teemanumero – erillisessä kirjoittajakutsussa mainittuun osoitteeseen. Kirjoittajalla tulee olla kirjallinen julkaisulupa kaikkiin tekstissään esiintyviin kuviin.

Kaikkien lehteen tarjottavien artikkeleiden on noudatettava APA7-tyyliä. Lisäksi kirjoittajan tulee itse huolehtia artikkelinsa kielenhuollosta ja tarvittaessa luetuttaa se kielenhuollon asiantuntijalla.

Kirjoitusten pituus ja muotoilu

Referee-artikkelien pituus on korkeintaan 5000 sanaa, ja ei-referee-artikkelien pituus korkeintaan 2500 sanaa. Edellä mainittuihin sanamääriin ei lueta tiivistelmää, lähteitä eikä liitteitä.

Tekstin asettelut ovat seuraavat:

 • Riviväli: 1.5
 • Ylä- ja alamarginaalit: 2.5 cm
 • Pääotsikko: TimesNewRoman, fonttikoko 14, lihavoitu, vasen keskitys
 • Otsikkotaso 1: TimesNewRoman, fonttikoko 12, lihavoitu, vasen keskitys
 • Otsikkotaso 2: TimesNewRoman, fonttikoko 12, kursivoitu, vasen keskitys
 • Leipäteksti: fontti TimesNewRoman, fonttikoko 12, vasen keskitys

Otsikoita ei numeroida eikä tekstinkäsittelyohjelmien erikoisasetuksia tai otsikkotyylejä tule käyttää. Kappaleissa ei käytetä sisennyksiä, vaan kappaleet erotetaan toisistaan yhdellä rivinvaihdolla.

Ei-referee käsikirjoituksen ensimmäinen sivu on nimiölehti. Vertausarvioitavan artikkelin nimiölehti lähetetään erillisenä tiedostona.
Nimiölehdellä on käsikirjoituksen otsikko ja kirjoittajatiedot seuraavassa järjestyksessä:

 • etu- ja sukunimi
 • korkein akateeminen tutkinto ja tehtävänimike (esim. FT, yliopistonlehtori)
 • työnantajaorganisaatio
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero (toimitusprosessia varten; ei julkaista)
 • postiosoite, johon kirjoittajakappaleet toimitetaan (toimitusprosessia varten; ei julkaista)

Käsikirjoituksen seuraavalle sivulle sijoitetaan otsikko sekä  tiivistelmä (enintään 150 sanaa) ja 3–5 artikkelin sisältöä kuvaavaa avainsanaa (esim. toisen asteen ammatillinen oppilaitos, ammatillinen kasvu, motivaatio, henkilöstö). Kaikissa artikkeleissa tulee olla vastaava englannin kielellä kirjoitettu tiivistelmä (”abstract”) avainsanoineen (”keywords”).

Taulukot ja kuviot sijoitetaan oikeille paikoilleen käsikirjoitukseen. Huomioithan, että lehti painetaan mustavalkoisena ja että kaikkien graafisten esitysten tulee olla painokelpoisia.

Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostin liitetiedostona (Word-dokumentti) lehden toimitukseen tai vieraileville toimittajille, jos kyseessä on teemanumero.

Lähteisiin viittaaminen – APA7-tyyli

Teksteissä noudatetaan kirjoitustyylin ja lähteisiin viittaamisen osalta APA-tyyliä. Huhtikuusta 2020 alkaen lehti on siirtynyt käyttämään uusinta APA7-tyyliä.  Muutoksen myötä toimitus on laatinut Tarkennetut kirjoittajaohjeet, jotka esittelevät keskeisimmät raportointi- ja lähdeviittauskäytänteet.

Lisätietoja ja ohjeita on myös saatavilla osoitteesta: www.apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines.

Artikkeleiden ja katsausten vertaisarviointi (”referee-menettely”)

Jos kirjoittaja tahtoo artikkelilleen referee-menettelyn, hänen on pyydettävä sitä kirjallisesti samalla, kun hän jättää artikkelinsa. Referee-artikkeleissa teemanumeron toimitus käyttää apunaan kunkin artikkelin osalta vähintään kahta ulkopuolista asiantuntijaa. Kirjoitus lähetetään arvioitsijoille nimettömänä.

Referee-kierroksen jälkeen artikkeli voidaan 1) julkaista sellaisenaan, 2) julkaista pienin muutoksin, jolloin uutta arviointikierrosta ei tarvita, 3) hylätä ja hyväksyttää vähäiset muutokset arvioitsijoilla, 4) hylätä ja hyväksyttää suhteellisen suuret muutokset arvioitsijoilla tai suositella artikkelia julkaistavaksi jossakin toisessa tiedelehdessä. Korjattu versio lähetetään sähköpostilla takaisin toimittajalle. Korjatun käsikirjoitusversion oheen tulee liittää kirje arvioitsijoille, jossa käydään kohta kohdalta läpi arvioitsijoiden korjausehdotukset ja kerrotaan, miten kirjoittajat ovat ne huomioineet.

Varmistathan ennen referee-menettelyyn tarkoitetun artikkelikäsikirjoituksen lähettämistä lehden toimitukselle – osoitteeseen akakk(at)ottu.fi – seuraavat seikat:

 1. Käsikirjoitusta ei ole julkaistu aiemmin, eikä se ole samanaikaisesti toisen tiedelehden arviointiprosessissa.
 2. Kirjoittajalla/kirjoittajilla on kaikki oikeudet julkaistavaan materiaaliin (taulukot, kuvat, kuviot ja muu aineisto).
 3. Lehden kirjoittajaohjeita on noudatettu käsikirjoituksen valmistelussa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että
  • kirjoittajatiedot ovat erillisessä tiedostossa eivätkä käsikirjoituksen alussa (eivät myöskään luettavissa Word-dokumentista: Tiedosto – Ominaisuudet – Yhteenveto)
  • lähdeviittaukset on tehty APA-tyylillä.

Julkaisuoikeudet ja kirjoittajakappaleet

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan julkaisijalla (OTTU ry) on oikeudet julkaista kirjoitukset lehden painetussa versiossa, Journal.fi-palvelussa, Elektra-palvelun kautta kotimaisten artikkelien Arto-tietokannassa sekä lehden verkkosivuilla tai muussa lehden sähköisessä muodossa. Lähettämällä käsikirjoituksen lehteen kirjoittaja hyväksyy ylläolevat ehdot.

Kirjoittajalla on oikeus kopioida tai tehdä yksittäisiä elektronisia kopioita artikkelista omaan yksityiseen käyttöönsä sekä opetuskäyttöön edellyttäen, että kopioita ei tarjota myyntiin eikä niitä jaeta julkisesti. Kirjoittajalla on oikeus artikkelin julkaisemisen jälkeen liittää se osaksi painettua tai sähköisessä muodossa julkaistavaa opinnäytetyötä (pro gradu, väitöskirja), ja tällöin kirjoittajan on pyydettävä kirjallisesti julkaisulupa lehden päätoimittajalta (Petri Nokelainen, petri.nokelainen@tuni.fi). Viestissä tulee olla artikkelin lähdeviite.

Myös artikkelin viimeisen tekstiversion – nk. ”final draft” tai ”post-print” – rinnakkaistallentaminen on sallittua ilman julkaisuviivettä (embargoa). Julkaisun embargo on 1 kuukausi.

Artikkelien kirjoittajille lähetetään viisi (5) vapaakappaletta ko. lehden numeroa. Muiden osastojen kirjoittajat saavat yhden (1) vapaakappaleen. Vapaakappaleita ei postiteta ulkomaille, mutta kaikki kirjoittajat saavat sähköpostitse tekstinsä pdf-muotoisen taittoversion. Myöskään eripainoksia ei toimiteta eikä kirjoituspalkkioita makseta. Vuosittain jaetaan Vuoden artikkeli -palkinto, jonka toimituskunta valitsee edellisen vuosikerran referee-artikkelien joukosta.

Ammattikasvatuksen aikakauskirja