Kirjoittajakutsu 3/2022 teemanumeroon

Kirjoittajakutsu Ammattikasvatuksen aikakauskirjan teemanumeroon 3/2022: Työssäkäyvä opiskelija

Kutsumme tutkijoita, asiantuntijoita ja kehittäjiä kirjoittamaan Ammattikasvatuksen aikakauskirjan Työssäkäyvä opiskelija – teemanumeroon.

Opiskelijoiden työssäkäynti on varsin yleistä. Työelämän muutosten myötä tarve jatkuvaan oppimiseen on vahvistunut, ja työkokemuksesta oppimisen hyödyntämiseen joustavasti osana opintoja on yhteiskunnallista tilausta. Opiskelijanäkökulmasta työ tarjoaa mahdollisuuden ajantasaisen työkokemuksen saamiseen. Työtehtävien laadun ja tehdyn työn määrän on kuitenkin todettu olevan yhteydessä sekä opintomotivaatioon, opintojen etenemiseen, että opiskelijoiden hyvinvointiin (Vanhanen-Nuutinen, Saari, Kotila & Mäki, 2018).
Oppilaitokset ovat kehittäneet jo monia erilaisia ratkaisuja, niin kutsuttuja työelämäkäytäntöjä, tukemaan opiskelijoiden joustavaa työssäkäyntiä opintojen ohessa. Näitä voivat olla esimerkiksi opintojen erilaiset vaihtoehtoiset suoritustavat, tenttimiskäytännöt, työkokemusta hyödyntävät oppimistehtävät sekä työn ja opiskelun joustavan yhdistämisen mahdollistava opintotarjonta esimerkiksi oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteistyötä hyödyntäen.

Teemanumeroon toivotaan tutkimus- ja katsausartikkeleita sekä puheenvuoroja, joissa tarkastellaan esimerkiksi erilaisia pedagogisia ratkaisuja työkokemuksesta oppimisen hyödyntämiseen opinnoissa, työssäkäyvien opiskelijoiden hyvinvointia, opiskelijoiden kokemuksia työn ja opiskelun yhdistämisestä, tai vertaillaan erilaisten digitaalisten ja läsnäoloon perustuvien oppimisympäristöjen yhdistämistä joustavan opintotarjonnan mahdollistamiseksi. Mainitut aiheet ovat vain esimerkkejä mahdollisista teemoista, ja myös muut mahdolliset teemaan ”Työssäkäyvä opiskelija” eri tavoin kiinnittyvät artikkelit ovat tervetulleita.

Valmiit käsikirjoitukset pyydetään lähettämään 15.3.2022 mennessä osoitteeseen maarit.ha.virolainen@jyu.fi. Tavoitteena on, että tutkimus- ja muiden artikkelien kirjoittajat saavat vertaisarvioinnit ja/tai palautetta käsikirjoituksesta 15.5.2022 mennessä. Kirjoittajien toivotaan viimeistelevän käsikirjoitukset syyskuun alkuun (1.9.2022) mennessä.

Ammattikasvatuksen aikakauskirja on Julkaisufoorumin (JUFO) 1-tason tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu. Lehti noudattaa referee-artikkeleiden osalta vähintään kahden lehdestä riippumattoman vertaisarvioitsijan menettelyä (blind review).

Referee-menettelyyn tarjottavien empiiristen artikkelien ja katsausten pituus (lähteineen ja liitteineen, ei sisällä tiivistelmää) on korkeintaan 5000 sanaa, ei-referoitavien artikkelien ja katsausten korkeintaan 2500 sanaa. Kaikissa artikkeleissa noudatetaan kirjoitustyylin ja lähteisiin viittaamisen osalta APA-tyyliä. Kirjoittajaohjeet löytyvät https://akakk.fi/ohjeita-kirjoittajille/

Teemanumeron toimittavat:
Petri Ihantola (HY) ja Maarit Virolainen (JYU)

Lähde: Vanhanen-Nuutinen, L., Saari, J., Kotila, H., & Mäki, K. (2018). Opintojen aikainen työssäkäynti – ongelma vai mahdollisuus ammattikorkeakouluopinnoissa? Eurostudent VI -tutkimuksen artikkelisarja. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 10. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Julkaistu: 4.11.2021

Ammattikasvatuksen aikakauskirja