Kirjoittajakutsu 3/2023 teemanumeroon

Tulevaisuuden taidot ja osaaminen – yhdenvertaisuus digitalisaation ajassa

Kutsumme tutkijoita, asiantuntijoita ja kehittäjiä kirjoittamaan Ammattikasvatuksen aikakauskirjan Tulevaisuuden taidot ja osaaminen – yhdenvertaisuus digitalisaation ajassa -teemanumeroon.

Käynnissä olevan digitalisaation myötä työelämä ja tavat tehdä työtä muuttuvat. Digitalisaatio tuo mukanaan mahdollisuuden ja tarpeen muuttaa myös opetuksen, opiskelun ja oppimisen menetelmiä. Työelämän ja koulutuksen aika- ja paikkasidonnaisuudet sekä kasvokkaisten kohtaamisten merkitykset muuttuvat ja korostuvat. Digitalisaatio muokkaa myös osaamistarpeita. Poliittisissa linjauksissa jatkuvalla ja elinikäisellä oppimisella pyritään vastaamaan sekä työikäisten että työelämän ulkopuolella olevien tulevaisuuden oppimis- ja osaamistarpeisiin elämän eri vaiheissa.

Teemanumerossa etsitään vastauksia mm. siihen: Miten digitalisaation mukanaan tuomat muutokset näkyvät korkeakoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa: Miten niissä huomioidaan tulevaisuuden osaamisvaateet? Millaisia osaajia koulutetaan, millaisin menetelmin ja tuloksin? Miten ammattiin kouluttavien jatkuvaa ja elinikäistä oppimista tuetaan?

Digitalisaatio voi sekä yhdenvertaistaa että eriarvoistaa yksilöitä. On tärkeää tutkia: Miten korkeakoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa huomioidaan yhdenvertaisuus? Tutkimukset voivat kohdistua esimerkiksi siihen, miten koulutuksessa varmistetaan, että ammattiin koulutettavat ja opiskelijat ovat yhdenvertaisessa asemassa riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä[1]? Miten yhdenvertaisuus toteutuu verkko- ja hybridiopetuksessa? Miten yhdenvertaisesti työuran loppuvaiheessa olevat tai työelämän ulkopuolella olevat voivat osallistua koulutukseen? Onko koulutus erilaisten opiskelijoiden näkökulmasta laadukasta? Miten yhdenvertaisia oppimisympäristöt ja oppimisen ekosysteemit ovat?

Teemanumeroon toivotaan tutkimus- ja katsausartikkeleita, joissa vastataan edellä mainittuihin kysymyksiin erityisesti yhdenvertaisuuden ja digitalisaation näkökulmista.

Toimitusprosessin aikataulu:

Valmiit käsikirjoitukset pyydetään lähettämään 12.3.2023 mennessä osoitteeseen solja.upola@redu.fi. Tavoitteena on, että tutkimus- ja muiden artikkelien kirjoittajat saavat vertaisarvioinnit ja/tai palautetta käsikirjoituksesta 15.5.2023 mennessä. Kirjoittajien toivotaan viimeistelevän käsikirjoitukset syyskuun puoliväliin (11.9.2023) mennessä.

Ammattikasvatuksen aikakauskirja on Julkaisufoorumin (JUFO) 1-tason tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu. Lehti noudattaa referee-artikkeleiden osalta vähintään kahden lehdestä riippumattoman vertaisarvioitsijan menettelyä (blind review).

Referee-menettelyyn tarjottavien empiiristen artikkelien ja katsausten pituus (lähteineen ja liitteineen, ei sisällä tiivistelmää) on korkeintaan 5 000 sanaa. Kaikissa artikkeleissa noudatetaan kirjoitustyylin ja lähteisiin viittaamisen osalta APA-tyyliä. Kirjoittajaohjeet löytyvät https://akakk.fi/ohjeita-kirjoittajille/

Teemanumeron toimittavat:
Heli Ruokamo (LY), Päivi Rasi-Heikkinen (LY) ja Solja Upola (REDU)

 

[1] Oikeusministeriö (päiväämätön). Mitä yhdenvertaisuudella tarkoitetaan? https://yhdenvertaisuus.fi/mita-on-yhdenvertaisuus

Julkaistu: 22.9.2022

Ammattikasvatuksen aikakauskirja