Kirjoittajakutsu 4/2023 teemanumeroon

Kriittisiä ja reflektiivisiä näkökulmia yrittäjyyskasvatukseen

Yrittäjyyttä on edistetty huomattavan ponnekkaasti koko koulutusjärjestelmässä 2000-luvun alusta lähtien. Ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa tämä on tuonut mukanaan oppilaitosten yrittäjyysstrategioita, yrittäjyyttä tukevia pedagogisia ratkaisuja, yritysyhteistyön edistämistä sekä erilaisia yrittäjyyttä ja yrittäjyysekosysteemejä tukevia kehittämishankkeita. Yrittäjyyden ponnekas edistäminen ilman kriittistä arviointia johtaa kuitenkin helposti moniäänisiin tulkintoihin ja väärinymmärryksiin. Tämä ei myöskään tue yrittäjyyskasvatuksen kehittymistä.

Yrittäjyyskasvatuksessa vallitsee positiivisuusharha. Tämä tarkoittaa yrittäjyyden hyötyjen yksipuolista korostamista. Positiivisuusharha on johtanut siihen, että samalla kun oppilaitoksissa pyritään ponnekkaasti edistämään opiskelijoiden yrittäjyyttä, jäävät monet tärkeät näkökulmat huomiotta. Esimerkiksi, ovatko valitut pedagogiset ratkaisut linjassa yrittäjyyskasvatukselle asetettujen tavoitteiden kanssa? Entä millaiset aksiologiset kiinnitykset ohjaavat toimintaa? Toteutetaanko yrittäjyyskasvatusta kyseenalaistamatta totuttuja didaktisia ja pedagogisia ratkaisuja? Toteutetaanko yrittäjyyskasvatusta inklusiivisesti? Mitkä ovat yrittäjyyskasvatuksen mahdolliset tahattomat tai negatiiviset oppimistulokset? Onko yrittäjämäinen toimintatapa ainoa mahdollinen ja oikea tapa toimia? Onko yrittäjyyteen kannustaminen eettistä ottaen huomioon yrittäjien polarisoituneet tulot? Onko yrittäjyyteen kannustaminen oikein, jos liiketoimintamahdollisuudet eivät ole eettisesti ja ympäristöllisesti kestäviä vaan aiheuttavat ongelmia yhteisölle tai yhteiskunnalle?

Tähän YTKS 2023 Yrittäjyyskasvatuspäiviin kytkeytyvään Ammattikasvatuksen aikakauskirjan teemanumeroon toivotaan käsikirjoituksia yrittäjyyskasvatuksen kriittisistä ja reflektiivisistä näkökulmista sekä erilaisesta aihepiiriin liittyvästä kehitystyöstä erityisesti ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa.

Käsikirjoitukset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin:

 • Miten eettiset näkökulmat huomioidaan yrittäjyyskasvatuksessa?
 • Miten didaktisia ja pedagogisia ratkaisuja reflektoidaan yrittäjyyskasvatuksessa?
 • Mikä on opettajien, koulutusjohdon ja koulutuksen järjestäjien rooli yrittäjyyskasvatuksessa?
 • Millaisia ovat yrittäjyyskasvatuksen psykologiset ja emotionaaliset vaikutukset opiskelijoihin?
 • Millaisia positiivisia, negatiivisia ja tahottomia vaikutuksia yrittäjyydellä ja yrittäjyyskasvatuksella on? Miten nämä voisi huomioida yrittäjyyskasvatuksessa?
 • Miten yrittäjyyskasvatuksen inklusiivisuus/ekslusiivisuus näyttäytyy eri koulutusasteilla ja –muodoissa kuten ammatillisessa koulutuksessa ja korkea-asteella?

Ammattikasvatuksen aikakauskirja on Julkaisufoorumin (JUFO) 1-tason tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu. Lehti noudattaa referee-artikkeleiden osalta vähintään kahden lehdestä riippumattoman vertaisarvioitsijan menettelyä (blind review). Teemanumeron artikkelien kielenä voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Numeron teematoimittajina ovat Sanna Ilonen (Turun yliopisto), Kati Peltonen (LAB-ammattikorkeakoulu), Lenita Hietanen (Lapin yliopisto) ja Hanna Laalo (Turun yliopisto). Ammattikasvatuksen aikakauskirjan puolesta mukana on toimittaja Kaisa Hytönen.

Toimitusprosessin aikataulu:

Artikkelikäsikirjoitukset lähetetään 14.5.2023 mennessä osoitteeseen sanna.ilonen@utu.fi
Ehdotuksessa tulee olla:

 • otsikko
 • lähdeviittaukset APA-tyylin mukaisesti
 • kirjoittajien nimet ja yhteystiedot, yhteyshenkilönä toimiva kirjoittaja (’corresponding author’) alleviivattuna
 • enintään 500 sanan mittainen abstrakti tekstin sisällöstä
 • korkeintaan 5000 sanan laajuinen käsikirjoitus (ei-referoitavien tekstien korkeintaan 2500 sanaa)
 • lähdeluettelo

Yhteyshenkilönä toimivalle kirjoittajalle lähetetään teematoimittajien palaute ja tarkempi tieto prosessin jatkumisesta 21.5.2023 mennessä.

Kirjoitusohjeet:

Lehti noudattaa tarkasti APA:n mukaisia tieteellisen kirjoittamisen ohjeita. Tarkemmat lehden ohjeet voi katsoa verkkosivulta: https://akakk.fi/ohjeita-kirjoittajille/
Kysy lisää: sanna.ilonen@utu.fi

Julkaistu: 16.1.2023

Ammattikasvatuksen aikakauskirja