Kirjoittajakutsu 4/2024 teemanumeroon

Varhaiskasvatuksen asiantuntijuus: koulutus, johtajuus ja laadukkaat käytännöt

Varhaiskasvatus on monin tavoin merkityksellistä ja vaikuttavaa. Asiaa puoltavat useat suomalaiset ja kansainväliset tutkimukset. Laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja osaavasta henkilöstöstä hyötyvät lapset, työyhteisöt, huoltajat ja yhteiskunta. Siitä hyötyvät erityisesti oppimisen pulmia omaavat lapset ja perheet, joiden sosioekonominen asema on heikko.

Suomalaisen varhaiskasvatuksen kentällä on kehitettäviä teemoja. On oleellista kysyä esimerkiksi, millaista asiantuntijuutta alalla tarvitaan, miten sitä opitaan ja miten edistää työntekijöiden hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen asemaa, erityisesti lapsen oikeutena, on aika-ajoin kyseenalaistettu julkisessa keskustelussa. Sen lisäksi varhaiskasvatuksen hyötyjä on peilattu työvoimapoliittisten tekijöiden kautta. Kun tarkastellaan varhaiskasvatusalaa, on tärkeää analysoida henkilöstön asiantuntijuutta ja osaamista, huoltajien ja lasten roolia sekä johtajuutta ja työyhteisöä osana merkityksellistä varhaiskasvatusta. Myös alan koulutuksen merkitys ja vaikuttavuus on keskeistä, koska se osaltaan rakentaa tulevaa varhaiskasvatusta.

Tässä teemanumerossa tuodaan esiin niitä tutkimuksia, joissa todennetaan varhaiskasvatusalan merkitystä, vaikuttavuutta ja varhaiskasvatukseen liittyvää potentiaalia: kutsumme kirjoittajilta tutkimustietoon perustuvia analyysejä, ehdotuksia ja vastauksia esitettyihin huoliin ja tarpeisiin ja entistä syvällisempään kuvaan varhaiskasvatusalan henkilöstön työstä.

Teemanumeroon osoitetut artikkelit voivat vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

ASIANTUNTIJUUS JA OSAAMINEN

 • Miten varhaiskasvatuksen asiantuntijuus tuottaa merkityksellisyyttä varhaiskasvatuksen käytänteisiin?
 • Millä tekijöillä voidaan vaikuttaa varhaiskasvatuksen osaajien asiantuntijuuden kehittymiseen?
 • Miten vahvistetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista?

HUOLTAJAT JA LAPSET

 • Mikä merkitys on huoltajien osallisuudella ammatillisesti korkeatasoisen varhaiskasvatuksen edistämisessä?
 • Miten lapset kasvattavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä ammatillisesti osaavammaksi?

KOULUTUS

 • Miten varhaiskasvatuksen eri osaajien koulutus vastaa työelämän tavoitteita?
 • Miten koulutus tuottaa varhaiskasvatusalan pedagogista asiantuntijuutta?
 • Miksi ja miten urasiirtymiin tulee kiinnittää huomiota varhaiskasvatuksen kontekstissa?
 • Minkälaisia työelämävaihtoja varhaiskasvatusalan koulutus avaa?

JOHTAJUUS JA TYÖYHTEISÖ

 • Miten johtajuus tukee varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista tai hyvinvointia?
 • Mikä on opettajien johtajuuden merkitys osana laadukasta varhaiskasvatusta?
 • Millainen rooli työyhteisöllä on jaetun johtajuuden kehittämisessä?

Ammattikasvatuksen aikakauskirja on Julkaisufoorumin (JUFO) 1-tason tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu. Lehti noudattaa referee-artikkeleiden osalta vähintään kahden lehdestä riippumattoman vertaisarvioitsijan menettelyä (blind review). Teemanumeron artikkelien kielenä voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Numeron teematoimittajina ovat apulaisprofessori Signe Siklander (Oulun yliopisto), yliopistotutkija Samuli Ranta (Itä-Suomen yliopisto) ja yliopistonlehtori Taina Kyrönlampi (Oulun yliopisto). Ammattikasvatuksen aikakauskirjan puolesta mukana on toimittaja Maikki Pouta.

Toimitusprosessin aikataulu:

Artikkelikäsikirjoitukset tulee lähettää 3.5.2024 mennessä osoitteeseen taina.kyronlampi@oulu.fi

Otsikoi viestisi: AKAKK teema Oma Nimesi

Artikkelikäsikirjoituksessa tulee olla:

 • erillinen nimiölehti, jossa otsikko ja kirjoittajien nimet sekä yhteystiedot, yhteyshenkilönä toimiva kirjoittaja (”corresponding author”) alleviivattuna
 • otsikko
 • tiivistelmä suomeksi tai ruotsiksi (enintään 150 sanaa) ja 3–5 artikkelin sisältöä kuvaavaa avainsanaa sekä vastaava englannin kielellä kirjoitettu tiivistelmä (”abstract”) avainsanoineen (”keywords”)
 • korkeintaan 5000 sanan laajuinen käsikirjoitus
 • lähdeviittaukset APA7-tyylin mukaisesti – lehti noudattaa tarkasti APA:n mukaisia tieteellisen kirjoittamisen ohjeita
 • lähdeluettelo

Yhteyshenkilönä toimivalle kirjoittajalle lähetetään palaute käsikirjoituksesta ja tieto prosessin jatkumisesta 15.5.2024 mennessä. Kirjoittajien toivotaan viimeistelevän käsikirjoitukset 11.10.2024 mennessä.

Tarkemmat lehden ohjeet voi katsoa verkkosivulta: https://akakk.fi/ohjeita-kirjoittajille/

Kysy lisää: signe.siklander@oulu.fi

 

Julkaistu: 27.11.2023

Ammattikasvatuksen aikakauskirja